لیست اخبار صفحه :1
برگزاری کارگاه CPR جهت گروه هدف پزشکان و ماماها و پرستاران شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت
کارگاه CPR جهت گروه هدف پزشکان و ماماها و پرستاران شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت برگزار شد.

برگزاری کارگاه CPR جهت گروه هدف پزشکان و ماماها و پرستاران شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت

برگراری کاگاه cprجهت پزشکان و ماماها و پرستاران شاغل در مراکز جامع خدمات سلامت شهرستان شفت در مورخ 1401/3/31 برگزار شد.

آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400