رئوس برنامه:

 رئوس برنامه های واحد بهداشت خانواده شامل موارد زیر می باشد .

·         برنامه کودکان که شامل:  مانا – ترویج تغذیه با شیر مادر-کودک سالم-مرگ کودکان59-1ماهه و رشد و تکامل همه جانبه کودکان . 

·         برنامه باروری سالم

·         برنامه مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران شامل : پیش از بارداری- دوران بارداری و پس از زایمان- خط نجات مادران پرخطر - سلامت مادران در زمان بحران

·         برنامه سالمندان شامل : آموزش شیوه زندگی سالم دردوران سالمندی- مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان

·         برنامه مراقبتهای ادغام یافته میانسالان شامل : زنان و مردان میانسال . 

 
 
آخرین بروز رسانی : 1401/04/02 01:00