رئوس برنامه های واحد بهورزی

فرایند پذیرش بهورز:

از طریق تشکیل کمیته پذیرش بهورز شهرستان و با حضور : مدیر مرکز آموزش بهورزی– کارشناس مسئول گسترش مرکز بهداشت شهرستان – رئیس مرکز بهداشت شهرستان – مسئول کارگزینی مرکز بهداشت – مسئول حراست مرکز بهداشت

شهرستان به منظور:

1 - تعیین روستاهای دارای اولویت از نظر جذب و پذیرش بهورز .

2 - بررسی پستهای بلاتصدی بهورزی .

3 - اعلام نیاز وتعیین اولویت ها به مرکز بهداشت استان و پیگیری کسب مجوز با همکاری حوزه معاونت بهداشتی .

4 - توجیه برنامه در روستاهای اصلی و قمر خا نه های بهداشت و جلب همکاری مردم ، شورای اسلامی ، معتمدان

محلی و غیره از طریق مراجعه مستقیم مدیر ،مربیان و کارشناسان واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان .

5 - بر قراری ارتباط با خانواده ها و جستجوی نفرات واجد شرایط برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توجیه ارزش این خدمات .

6 - اطلاع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بومی در روستاهای مورد نظر از طریق نشر آگهی در مساجد ،خانه بهداشت ، مراکز بهداشتی درمانی ، اماکن عمومی و غیره .

7 - جمع آوری و بررسی مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان، تنظیم پرونده و صدور کارت شرکت در جلسه آزمون .

8 - تائید بومی بودن و محل سکونت داوطلبان .

9 - برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه برای انتخاب نفرات برتر از بین داوطلبان بومی هر محل و معرفی آنان به هسته گزینش .

10 - اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام و تکمیل پرونده در مرکز آموزش بهورزی .

آخرین بروز رسانی : 1400/05/28 16:40