رئوس برنامه ها : 

- تدوین برنامه عملیاتی جهت اجرای برنامه های جاری به صورت یکساله جهت دستیابی به اهداف موجود 

- اجرای برنامه های آموزشی در قالب کلاس آموزشی و کارگاه آموزشی جهت پرسنل و رابطین بهداشتی و رابط بانوان ادارات جهت افزایش سواد سلامت و ارتقای شاخص های بهداشتی 

- اجرای برنامه ملی خودمراقبتی در قالب برنامه خودمراقبتی فردی ، سازمانی و اجتماعی 

- اجرای برنامه نیاز سنجی جهت تعیین و شناسایی مشکلات بهداشتی منطقه و اجرای برنامه مداخلاتی در راستای بهبود مشکلات شناسایی شده 

- تولید رسانه های آموزشی در قالب دستورالعمل و شیوه نامه موجود و ثبت رسانه ها پس از ارزیابی در سامانه ارزشیابی رسانه های آموزش سلامت ( ارس ) 

- پایش و ارزیابی برنامه های جاری در کلیه سطوح محیطی و تکمیل چک لیست های موجود  

آخرین بروز رسانی : 1401/04/02 01:08