رئوس برنامه های واحد نظارت بر درمان:

1- اجرا و پیگیری امور محوله طبق دستور سرپرست مافوق .

2 - بازدیدازمطبها ، دفاترکار، موسسات پزشکی خصوصی (بیمارستانها ) .

3- ارزشیابی موسسات پزشکی و پیراپزشکی خصوصی .

4- بررسی و پیگیری شکایات ارجاعی .

5- شرکت درجلسات مربوط به واحد نظارت بردرمان .

6- انجام کلیه فعالیتهای مربوط به واحد نظارت بردرمان .

7- تهیه وتنظیم اهم فعالیتهای واحد درقالب گزارش های آماری .

8- مکاتبات مربوط به واحد نظارت بر درمان .

9 -معرفی متخلفین به مراجع قضایی .
10 -ابلاغ قوانین وآئین نامه ها ودستورالعمل های واصله به مراکز ذیربط (بخشهای دولتی وخصوصی) .

11- بررسی وصدور گواهی اشتغال بکار و عدم نیاز درساعات غیر اداری جهت متقاضیان و مکاتبات ذیربط .

12 - تهیه وتنظیم برنامه بازدید کارشناسان نظارت .

13- هماهنگی با سایرواحدهای ستادی شبکه (داروئی،بهداشت محیط) جهت بازدید های مشترک .

14-استعلام متقاضیان جهت عدم اعتیاد وسوء پیشینه برای موسسات .

15 – صدور پروانه بهره برداری ، موافقت اصولی – مسئول فنی .

16 – تمدید صدور پروانه ها .

17 – معرفی متخلفان به اداره تعزیرات .

18 – تأیید گواهی های استعلاجی به عنوان پزشک معتمد .

19 – شرکت در کمیسیون مرگ مادر .

20 – پیگیری تخلفات واحد دندانپزشکی ، تبصره 5 که در صورت مداخله در امور دندانپزشکی به کمیسیون ماده 11 ارجاع داده می شود .

21 – تخلفات دندانپزشکی افرادی که به عنوان دندانپزشک بدون مجوز اقدام به کار می نمایند ، شناسایی افراد و ارجاع به مراکز ذیصلاح .

آخرین بروز رسانی : 1400/05/28 16:35