: شاخص های برنامه  بهداشت خانواده

·         کاهش مرگ کودکان زیر 5 سال در اثر بیماریهای شایع

·         کاهش بار بیماریهای اولویت دار در کودکان زیر 8 سال

·         کاهش میزان مرگ نوزادان به زیر 17 درهزار موالید

·          کاهش مرگ کودکان یک تا 59 ماهه به کمتر از 10 در هزار موالید

·          کاهش میزان مرگ مادر به حدود 15 درصد هزار تولد زنده

·           کاهش میزان سزارین به میزان 25 درصد

·         افزایش پوشش مراقبت های دوران بارداری ( حداقل 6 بار ) به میزان بیشتر از 98%

·          افزایش پوشش زایمان ایمن به میزان بیش از 99 %

·           افزایش پوشش مراقبت های پس از زایمان ( حداقل 2 بار ) به میزان بیش از 98 %

·             فعال نمودن کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر و آموزش های لازم .

·         افزایش باوری کلی به میزان 2.1 درصد

·          کاهش اختلالات شایع دوران میانسالی و بهبود شیوه زندگی در میانسالی

·           افزایش پوشش مراقبتهای ادغام یافته میانسالان   

·          افزایش پوشش مراقبتهای ادغام یافته سالمندان     

 

آخرین بروز رسانی : 1401/04/02 01:00