در حوزه سلامت روان :        

بهداشت روان به مفهوم تامین و ارتقاء سلامت روانی فردی و اجتماعی، پیشگیری از ابتلاء، درمان مناسب بیماریهای روانی و توانبخشی بیماران روانی می باشد و با فرض این تعریف مجموعه فعالیتهای زیر را دربر می گیرد.

1.    ادغام بهداشت روان در سیستم مراقبتهای بهداشتی اولیه ( PHC

2.    کلیه فعالیتهایی که در جهت گسترش سلامت روانی و اجتماعی فرد باشد؛

3.    آموزشهای عمومی به منظور جلوگیری از ابتلاء به بیماریهای روانی و عصبی؛

4.    آموزش مهارتهای زندگی از جمله مهارت ارتباطی - مقابله با استرس - حل مسئله - قاطعیت، خود آگاهی و ...؛

5.    آموزش شیوه فرزند پروری؛

6.    آموزش مداخلات روانی در پیشگیری از بلایای طبیعی؛

7.    آموزش پیشگیری از اعتیاد و سوء مصرف مواد؛

8.    سمینارهای تشخیص و درمان بیماریهای روان پزشکی؛

9.    تهیه پمفلتها و جزوات آموزشی؛

10.   درمان به موقع و مناسب بیماران به منظور جلوگیری از شیوع بیماریهای روانی.

   خدمات سلامت روان : 

1.    آموزش؛

2.    مبارزه با علل بیماری و یا عوامل موثر در انتقال آن؛

3.    کاهش آسیب پذیری فردی و ایجاد محیط مناسب در اجتماع به منظور کاهش خطر ابتلاء افراد به بیماری؛

4.    مشاوره و راهنمایی گروهی و فردی؛

5.    بیماریابی و کمک های اولیه؛

6.    اصلاح نظام مراقبتی در افراد سالم و بیمار.

جمعیت های آسیب پذیر در بهداشت روان شامل:

بیماران و معلولین روانی، عقب ماندگان ذهنی - بیماران صرعی، سالمندان، معتادان، بیکاران، نیازمندان اقتصادی و کودکان و نوجوانان، زنان باردار و مطلقه و داغدیده، افراد بی سرپرست، زندانیان و مهاجران، از گروههای آسیب پذیرتر و جمعیتهای هدف در برنامه های بهداشت روان می باشند.  

1 - نظارت و پایش2- بازدید از مراکز و خانه های بهداشت تحت پوشش؛3 -جمع آوری، بررسی و تجزیه و تحلیل آماری و عملکرد سالانه؛

 

آخرین بروز رسانی : 1401/04/02 01:08