شرح وظایف مرکز آموزش بهورزی :

*انتخاب و پذیرش دانش آموزان بهورزی

*مشارکت درآموزش های نظری عملی – کارآموزی وکارورزی

* فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آموزش نظری و عملی کارآموزی باهمکاری مرکز بهداشت شهرستان

* ارزشیابی مستمر برنامه های آموزشی و بازآموزی

* برنامه ریزی نیازسنجی آموزشی و اجرای برنامه های بازآموزی برای بهورزان شاغل باهماهنگی مرکز بهداشت شهرستان

* تنظیم برنامه های نظارت بر فعالیت بهورزان شاغل با هماهنگی تیم های نظارتی مرکز بهداشت شهرستان

* مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی در کلاس وکارآموزی در مراکز کارآموزی و خانه های بهداشت

* ارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی دانش آموزان و اقدام برای برطرف کردن مشکلات آموزشی دانش آموزان

*حضور فعال درروستاهای اصلی واقماری به همراه دانش آموزان در برنامه های بازدید منازل مراقبتهای بهداشتی و ...

* همکاری ومشارکت در تنظیم و اجرای برنامه های بازآموزی بهورزان شاغل با پیشنهاد مدیر مرکز آموزش بهورزی

* بازدید از نحوه فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم های کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان

*مشارکت دراجرای آموزش های پزشکی جامعه نگر و نیز آموزش های بدو خدمت کارکنان واعضای تیم پزشک خانواده بنا به پیشنهاد مدیر مرکز آموزش بهورزی

*اجرای کلاسهای آموزشی ونظارت بر عملکرد اعضای تیم پزشک خانواده باهماهنگی مرکز بهداشت شهرستان

* تشکیل شورای مربیان در مرکز آموزش بهورزی

*شرکت در طرحهای بسیج جامعه پزشکی در سطح شهرستان با نظارت مدیر شهرستان

*تشکیل در جلسات شورای بهورزی با حضور نمایندگان 9 مرکز بهداشتی و درمانی .

*شرکت در جلسات ادغام برنامه های جدید و همکاری و مشارکت در اجرای برنامه ها و انتقال آموزشها به سایر رده ها .

*برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحد های ستادی .

*مشارکت در کمیته های آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان .

*انتخاب بهورز و مربی نمونه .

*برگزاری کلاسهای عملی و مهارت آموزی جهت کارکنانی که در این زمینه نیاز به آموزش دارند .

*همکاری با فصلنامه بهورز ، جمع آوری و استخراج نیازهای آموزشی بهورزان شاغل از طریق فرمهای نیاز سنجی کارکنان جهت ارسال به دفتر فصلنامه .

*بررسی و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشکلات آموزشی و ارائه طرحهای اجرایی مناسب .

*نظارت مستمر بر فعالیت پرسنل خانه های بهداشت آموزشی و دانش آموزی و بازخورد به مدیر مرکز مربوطه .

*تأمین امور رفاهی بهورزان و دانش آموزان بهورزی با همکاری امور اداری .

*برگزاری کلاسهای آموزشی برای گروه هدف مراقبین سلامت مراکز با همکاری واحدهای ستادی .

*تشکیل کمیته آموزش شهرستان ( متشکل از رئیس مرکز بهداشت شهرستان ، مسئولین ستادی بر حسب مورد ، مدیر مرکز آموزش بهورزی ) که به منظور اجرای وظایف زیر صورت می گیرد .

*نیازسنجی آموزشی به صورت متمرکز .

*اعلام نتایج نیازسنجی ها به واحدهای ستادی .

*دریافت نیازهای آموزشی کارکنان از واحدهای مختلف مرکز بهداشت شهرستان .

*نظارت و ارزشیابی کلاسها و کارگاههای برگزار شده براساس چک لیست .

*شناسایی استراتژیها و جهت گیریهای آموزشی .

آخرین بروز رسانی : 1400/05/28 16:40