معرفی بهداشت مدارس

بهداشت مدارس عبارتست از یک سلسله فعالیتها و اقداماتی که هدف آن تشخیص تامین و حفظ ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان اولیاء آنان و کادر شاغل در مدرسه می باشد کشور ایران یکی ازجوانترین جوامع معاصر می باشد و لذا در جامعه ای با این ساختار جمعیتی ، آموزش و بهداشت دو موضوع مهم پیش روی برنامه ریزان و سیاستگذاران خواهد بود .

ازسویی کودکان و نوجوانان سرمایه های اصلی کشورهستند و پرورش آن ها از هدف های اصلی برنامه های توسعه اجتماعی ، اقتصادی می باشد. برای دستیابی به اهداف توسعه می بایست تامین بالاترین سطح سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی کودکان و نوجوانان به عنوان یک ضرورت و اولویت برنامه ای توسعه ای مورد توجه قرارگیرد.

بعداز خانواده ، مدرسه مهمترین نقش را در سلامت کودک دارد. دانش آموز درمدرسه علاوه بریادگیری مهارت خواندن و نوشتن، دانش ، نگرش و رفتارهای جدید را می آموزد . این رفتارها و باورها علاوه براینکه برسلامت فردی اثرگذار است ، نقش تعیین کننده ای نیز درسلامت خانواده وجامعه دارد .

برای توسعه سلامت دانش آموزان و کارکنان مدرسه ، خانواده ها و افراد جامعه مدرسه جایگاه ویژه ای برخوردار است . چراکه کودک ساعات زیاد ی را در مدرسه بسرمی برد ، درآنجا رشد می یابد و تکامل پیدا می کند .

کودک درمدرسه ، فردی ازافراد جامعه کوچک مدرسه است ، به علاوه عضوی از اعضاء یک خانواده نیز می باشد که مجموع آن ها جامعه و اجتماع را تشکیل می دهد لذا با ارائه خدمات در مدارس خدمات بهداشتی به جامعه نیز گسترش می یابد .

بهداشت مدارس درسیاست بهداشتی و راهبرد کلی سرمایه گذاری های بهداشتی درمانی کشور و مجموعه برنامه های توسعه و رفاه اجتماعی جایگاه و اهمیت ویژه دارد  .

شرح وظایف واحد بهداشت مدارس:

1- ارائه پیشنهادات لازم و مشارکت در تهیه، تنظیم و تدوین برنامه های اجرایی بهداشت مدارس بر اساس اولویت های تعیین شده .

2- ارائه راهنمایی ها و نظارت و مشارکت بر نحوه اجرایی فعالیت های بهداشت مداس در سطح شهرستان .

3-مشارکت و نظارت در برنامه ریزی آموزشی و بازآموزی کارکنان و آموزش دانش آموزان .
4- مشارکت در تهیه متون آموزشی جهت آموزش کارکنان و آموزش جامع(دانش آموزان) .
5-مشارکت در آموزش و بازآموزی برنامه های بهداشتی جهت کارکنان .
6- مشارکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی حوزه معاونت بهداشتی .

7-- ارائه پیشنهاد طرح های تحقیقاتی و مشارکت در انجام آنهاجهت تعیین مشکلات و اولویت های لازم در بهداشت مدارس .

8- جلب مشارکت های بین بخشی و ایجاد هماهنگی با دیگر واحد های ستادی و تقویت مشارکت های بین بخشی به منظور ارائه بهتر خدمات بهداشت مدارس .

9-هماهنگی با اداره ی کل آموزش و پرورش در زمینه تنظیم برنامه های اجرایی خدمات بهداشت  مدارس .

10-ارائه پیشنهاد نظارت و شرکت در برنامه های آموزشی و بازآموزی مراقبین بهداشت .
11-مشارکت در معاینات دانشجویان دانشکده های دندانپزشکی وپزشکی .

12-تهیه متون و مطالب آموزشی و ارائه راهکارهای آموزشی ،جهت آموزش بهداشت گروههای مختلف دانش آموزان از راه مطالعات،جستجو و ترجمه کتب و دیگر منابع علمی .

13-تجزیه و تحلیل داده های آماری و گزارشات دریافتی ،ارائه راهنمایی برای تهیه پس خوراند مناسب و ارائه پیشنهاد و راه حل های مناسب جهت ارتقاء کیفی خدمات بهداشت مدارس .

14-تهیه و ارائه گزارش فعالیت های انجام شده به مقامات ذیربط .
15-شرکت در دوره های باز آموزی و آموزشی ،سمینارها و کارگاههای آموزشی .
16- بررسی نیازهای تجهیزاتی واحد ها و ارائه پیشنهاد بودجه مورد نیاز واحد بهداشت مدارس به مقام مافوق .

17- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق 

آخرین بروز رسانی : 1400/05/28 16:17