معرفی و شرح وظایف
نام: صمد
نام خانوادگی: زمانی
نوع استخدام: رسمی
سمت: کارشناس مسئول مبارزه با بیماریهای واگیر
تحصیلات: لیسانس

شرح وظایف :
وظایف پست / شغل فوق الذکر براساس وظائف واحد سازمانی به شرح زیر تعیین میگردد:
1-جمع آوری داده های مربوط به فعالیتهای برنامه های اجرایی از مراکز تابعه و تجزیه و تحلیل و ارائه.گزارشات کارشناسی.
2-سازماندهیبرنامه ریزیواجرای استراتژیهای مراقبتی براساس نتایج بررسیهای انجام گرفته وسیاستهای دانشگاه.
3-نظارتپایش وارزیابی نیروهای محیطی ازنحوه عملکردووظایف محوله و ارائه پس خوراند مناسب.
4-نظارت پایش و ارزیابی نیروهای محیطی از نحوه و وظایف محوله و ارائه پس خوراند مناسب.
5-همکاری و جلب مشارکت بخش های مختلف اجتماعیاجرائی مؤثر در مراقبت های بهداشتی.
6-برنامه ریزی و تنظیم برنامه های تفضیلی اجرایی سالیانه بیماریهای واگیر و غیر واگیر.
7-ابلاغ برنامه ها , دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی به سطوح محیطی و نظارت برنحوه اجرای مفاد آنها.
8-برآورد و پیش بینی میزان بروز بیماریهای هدف ) واگیرغیرواگیر(وانجام بررسیهای اپیدمیولوژیک وتمهیدات لازم,جهت پیشگیری از وقوع موارد جدید و مشابه در آینده.
9-سازماندهی و برنامه ریزی و اجرای استراتژیهای مراقبت-کنترلحذفریشه کنی بیماریهابراساس دادههای آماری وتجزیه وتحلیل آنها.
10-مشارکت و همکاری در برنامه ریزی هایشهرستانیدر زمینه برنامه های اجراییستاد شهرستان.
11-همکاری آموزشی با کلیه ادارات شهرستان.
12-همکاری بابخش خصوصی در زمینه راهکارهای پیشگیری اولیهثانویهثالثیه.
13-طراحی و تدوین و اجرایبرنامهدر مورد بیماریهای هدف و اثربخشی برنامه های اجرایی به منظور ارائه راهکارهای
استراتژیک جهت اجرا درواحد سازمانی و سایر سازمانهای مرتبط
14-برآورد و تهیه طرح توزیع منابع )تجهیزاتنیرویانسانیواکسنداروموادبیولوژیکیدیگر(برای اجرای برنامه ها در سطحشهرستان.
15-تشکیل جلساتسمینارهاوکارگاههای آموزشی به منظورتبین اهداف گروه پیشگیری ومبارزه بابیماریها،جهت پزشکان ) بخش خصوصی و بخش دولتی(وکارشناسان شاغل درسیستم ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی.
16-طراحی و تدوین ابزارها و متون آموزشی جهت آموزش جامعه با استفاده از رسانه های آموزشی ) نظیر پوسترپمفلت(. ....
17-معرفیو اجرایتحقیقات کاربردی در مورد مراقبت و پیشگیری ) اولیهثانویهثالثیه(ازبیماریها.

18-ارائه راهکارها و روش های مناسببرای جلب مشارکت جامعه در فعالیت های بهداشتی.
19-اجرای طرح های نمونه و پایلوت کشوری و استانی.
20-ایجاد هماهنگی و همکاریهای درون و برون بخشی.
21-طراحی و تدوین برنامه های آموزشی برای گروههای خاص ) نظیر زندانیانکسبهمعتادان(واجرایآن.
22-مطالعه و تحقیق در زمینه عوامل خطرشناساییگروههای جمعیتی در معرض خطر و ارائه پیشنهادات و توصیه های لازم جهت کاهش خطر.
23-جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها و تهیه پسخوراند به منظور تعیین میزانهای بروز وشیوع شناخت مسائل بهداشتی.
24-تشکیل جلسات کمیته های بیماریهای واگیر و غیرواگیر.
25-نظارتواجرای برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل عفونت بیمارستانی
26-نظارتواجرای برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل بوتولیسم
27-نظارتواجرای برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل فاسیولیازیس
28-نظارتواجرای برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا)طغیانهاOUTBREAK(
29-نظارتواجرای برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل بیماریهای حاد تنفسی
30-نظارتواجرای برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل بیماری انفلوانزا
31-نظارتواجرای برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل روده ای با اولویت التور
32-نظارتواجرای برنامه کشوری نظام مراقبت و کنترل بیماری اسهال خونی
33-نظارتواجرای برنامه کشوری نظام مراقبت سندرومیک
34-جمع آوری اطلاعات بیماریها و تجزیه و تحلیل داده های آماری و تهیه گزارش )پسخوراند( برا ی اجرای بهینه برنامه
36-بررسی داده های آماری ارسالی از طریق سیستم پورتال به مرکز مدیریت بیماریها
35-بررسی داده های آماری ارسالی از طریق سامانه سپاس در رابطه با بیماریهای انفلوانزا
36-نظارتواجرای برنامه مراقبتی مسمومیتهای ناشی از آب وغذا و غیره.
37-نظارتواجرای برنامه بیماری تیفوئید.
38-ثبت گزارش های تلفنی بیماریهای گزارش شده بطور مستمر و روزانه.
39-نظارتواجرای برنامه بیماریهای انگلی.
40-نظارت و اجرای برنامه کشوری نظام مراقبت
ایدز

-41عضویت در کمیته باز آموزی و نو آموزی.
42-نظارت بر اجرای برنامه کشوری مراقبت و کنترل بیماری پدیکلوزیس.
43-نظارت بر اجرای برنامه کشوری مراقبت و کنترل بیماریهای مشترک انسان دام) حیوان گزیدگی، هاری، لپتوسپیروز، تب مالت،
سیاه زخم، سالک، کیست هیداتیک،CCHF(.... ،.
44-نظارت بر برنامه پورتال آمار، گزارش و ثبت فرم بررسی اپیدمیولوژیک بیماریها

 

نام:غفار
نام خانوادگی:صفرزاده
نوع استخدام: رسمی
سمت:کارشناس بیماریهای واگیر
تحصیلات: لیسانس
شرح وظایف:
1-نظارت و اجرای برنامه ایمنسازی
2-نظارت و اجرای برنامه کشوری حذف جذام
3-نظارت و اجرای برنامه کشوری حذف سرخک
4-نظارت و اجرای برنامهکشوری حذف سرخجه
5-نظارت و اجرای برنامه کشوری حذف سرخجه مادر زادی
6-نظارت و اجرای برنامه کشوری حذف کزاز نوزادی
7-نظارت و اجرای برنامه کشوری کنترل هپاتیت منتقله از خون
8-نظارت و اجرای برنامه کشوری کنترل سیاه سرفه
9-نظارت و اجرای برنامه کشوری کنترل دیفتری
10-نظارت و اجرای برنامه مراقبت بهداشتی مرزی و قرنطینه)IHR(
11-نظارت بر اجرای برنامه حذف مالاریا)پروژه گلوبال فاند(
12-نظارت و اجرای برنامه کشوری کنترل سل
13-نظارت ، پایش و ارزیابی نیروهای ستادی و محیطی از نحوه عملکرد و وظایف محوله
14-ایجاد هماهنگی ومشارکت بین بخشی در اجرایی موثر برنامه های بهداشتی
15-طراحی و تدوین و اجرا برنامه های آموزشی به صورت کارگاه یا سمینار و جلسات آموزشی
16-جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها و تهیه پسخوراند به منظور تعیین میزانهای بروز وشیوع بیماریهای واگیر وشناخت مسائل بهداشتی

17-نظارت و اجرای برنامه کشوری مراقبت و کنترل بیماری مننژیت
18-نظارت و اجرای برنامه کشوری مراقبت و کنترل بیماری تب دنگ
19-نظارت بر برنامه پورتال آمار، گزارش و ثبت فرم بررسی اپیدمیولوژیک بیماریها
20-مسئول تهیه و توزیع واکسن و مواد بیولوژیک
21-نظارت براجرای صحیح برنامه زنجیره سرما در استان
22-مسئول تامین و توزیع تجهیزات مربوط به زنجیره سرما

 

نام:زهرا
نام خانوادگی:حیدری
نوع استخدام: رسمی
سمت:کارشناس  مسئول بیماریهای غیر واگیر
تحصیلات: لیسانس
شرح وظایف:
1-نظارت و اجرای برنامه کشوری سرطان
2-نظارت و اجرای برنامه کشوری نظام مراقبت بیماری فشارخون
3-نظارت و اجرای برنامه کشوری بیماریهای قلبی عروقی
4-نظارت و اجرای برنامه کشوری نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر
5-نظارت و اجرای برنامه کشوری نظام مراقبت بیماری دیابت
6-نظارت و اجرای برنامه کشوری نظام مراقبت بیماری چربی خون
7-نظارت و اجرای برنامه کشوری بیماری بتا تالاسمی ماژور
8-نظارت و اجرای برنامه کشوری بیماری پی کی یو)PKU(
9-نظارت و اجرای برنامه کشوری ژنتیک اجتماعی
10-نظارت و اجرای برنامه غربالگری کم کاری تیروئید نوزادن
11-نظارت بر اجرای برنامه ثبت حوادث
12-نظارت بر اجرای برنامه ثبت غرق شدگی
13-نظارت بر اجرای برنامه مارو عقرب گزیدگی
14-نظارت و برنامه پورتال آمار، گزارش و ثبت بیماریها
15-نظارت و اجرای ماده37)مصادیق کالای آسیب رسان(
16-نظارت و اجرای برنامه بیماریهای اسکلتی-عضلانی
17-نظارت و اجرایبرنامه کوله پشتی سالم
18-نظارت و اجرای برنامه پوکی استخوان

نام: فرزانه
نام خانوادگی: مقدس
نوع استخدام: رسمی
سمت:کارشناس بیماریهای  غیر واگیر
تحصیلات: لیسانس

آخرین بروز رسانی : 1401/07/17 11:02