معرفی:

مسئول واحد: زهرا محمدیان   

سمت: کارشناس  تغذیه 

 

شرح وظایف :

کمک به بهبود امنیت غذا و تغذیه آحاد مردم منطقه از طریق ارتقا سطح سواد و فرهنگ تغذیه ای و رهایی از بیماریهای مرتبط با تغذیه در چارچوب اهداف و سیاست های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی .

آخرین بروز رسانی : 1401/04/02 00:02