وظایف واحد:

ساختار تشکیلات نظام شبکه و طرحهای گسترش

1- بررسی موقعیت جمعیتی – جغرافیائی مناطق تحت پوشش

2- بازنگری و بررسی تشکیلات طرح گسترش واحدهای ارائه خدمات

3- طراحی، تدوین و پیشنهاد تغییرات واحدهای عرضه خدمات( ایجاد، تبدیل ، حذف ) در بازنگری  طرح گسترش .

4- طراحی ، تدوین و پیشنهاد  تغییر در تشکیلات پرسنلی واحد های عرضه خدمات در بازنگری  طرح گسترش .

5- پیگیری بررسی و تصویب پیشنهادات شهرستان.

6- پیگیری راه اندازی واحدهای جدید پس از تصویب نهایی .

7- پیگیری  و تامین نیروی انسانی  مورد نیاز واحدهای جدید.

8- پیگیری خرید و تامین  لوازم وتجهیزات مورد نیاز واحد جدید .

9-پیگیری تامین مکان استقرار ( احداث- اجاره) واحد جدید.

10- بررسی درخواست جابجایی  و تغییر مکان خانوارهای تحت پوشش .

 برنامه منابع انسانی:

1-تعیین نیازهای پرسنلی واحدهای عرضه خدمات با هماهنگی مدیریت و امور پرسنلی

2-پیشنهاد جذب و پذیرش نیروهای جدید متناسب با هماهنگی امور پرسنلی و مدیریت

3 -پیگیری جذب نیروهای طرح متناسب با نیازهای موجود در مراکز بهداشتی ودرمانی

4-تعیین الویت کمبود بهورز ومکاتبه و پیگیری دریافت مجوز برای جذب و پذیرش .

5-پیگیری جذب و پذیرش بهورز دانش آموز متناسب با پستهای بلاتصدی و نیاز شبکه

6-جابجایی نیروهای بهورز جهت رفع نیازمندیهای پرسنلی خانه های بهداشت

7- پیگیری جذب و و پذیرش پزشک و ماما  مورد نیاز مراکز در برنامه پزشک خانواده

8-بررسی درخواست جابجایی و انتقال بهورزان ونیروهای موجود در سطح شهرستان

9- بررسی درخواست محرومیت از مطب پزشکان با هماهنگی امور اداری و کارگزینی .

10-بررسی شکایات واصله از نحوه ارائه خدمات پرسنل وپاسخ  مناسب در این زمینه

11- برنامه ریزی ومشارکت در جلسات آموزشی آشنایی پرسنلی در زمینه نظام شبکه

12- عضویت و مشارکت  در کمیته نقل و انتقال  کارکنان.

13-  عضویت و مشارکت  در کمیته هزینه و درآمد شهرستان.

14- عضویت و مشارکت  عضویت در کمیته بازآموزی  شهرستان

15-  عضویت و مشارکت  در کمیته ارزشیابی عملکرد کارکنان.

16- عضویت ومشارکت در کمیته پایش و نظارت شهرستان

17- پاسخگویی به نیازمندیهای پرسنلی و تلاش برای رفع مسائل ومشکلات کارکنان

 مدیریت منابع فیزیکی :

 1– پاسخ به مکاتبات مرتبط وارائه اطلاعات پروژه ها به واحدهای بالاتر .

2-تامین فضای استیجاری مورد نیاز واحدها با هماهنگی دهیاران و شورای منطقه.

3-پیگیری پادارشدن اعتبار و دریافت مجوز واحد های استیجاری.

4- جلب نظر مالکین و تنظیم قرارداد واحدهای استیجاری.

5-ارائه گواهی کارکرد ماهیانه  واحدهای استیجاری به امور مالی .

6-پیگیری تجدید قرارداد با مالکین در پایان مدت اجاره و یا تعویض مکانهای اجاره ای .

7- پیگیری اجرای تعمیرات واحدهای عرضه خدمات توسط  واحد خدمات و کارپردازان .  

8-تعیین نیازها و کمبود تجهیزاتی واحدها ازطریق بازدیدها، بررسی درخواستها و ...   .

9- الویت بندی کمبودها و مکاتبه با معاونت بهداشتی برای تامین اعتبار .

10-هماهنگی با مدیریت و واحد مالی برای تامین منابع و خرید تجهیزات مورد نیاز .

11- پیگیری اعتبار بهبود  استاندارد از معاونت بهداشتی  و گروه گسترش.

12-ارائه  لیست خرید به مدیریت برای خریداری کالاها و تجهیزات مورد نیاز واحدها .

13-هماهنگی با  امور مالی و کارپردازی جهت برآورد و خریداری تجهیزات مورد درخواست .  

14- ارائه لیست توزیع به انبارو نظارت برتوزیع تجهیزات بین واحدهای درخواست کننده .

15- پیگیری تامین تجهیزات اساسی  مهم  از معاونت بهداشتی .

16- هماهنگی با انبار و ارجاع درخواست واحدها برای تامین تجهیزات مورد نیاز.

آمار و اطلاعات  نظام شبکه : 

1-به روز کردن کلیه اطلاعات مورد نظر و اعمال تغییرات حاصله در برنامه در طول سال .

2- جمع آوری و کنترل و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات عملکرد  ماهیانه حوزه بهداشت . 

3- پیگیری اجراء سرشماری سالیانه جمعیت تحت پوشش  مراکز و  خانه های بهداشت . 

 برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع : 

1- برگزاری جلسات کمیته فنی - اجرایی برنامه پزشک خانواده .

2-برگزاری جلسات کمیته پایش و نظارت برنامه پزشک خانواده .

3- برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی پزشکان خانواده در طول سال .

4-شرکت در جلسات مرتبط برنامه پزشک خانواده در سطح شهرستان و استان .  

5-برآورد پزشک و ماماهای مورد نیاز برنامه براساس دستورالعمل برنامه .

6-ثبت نام پزشکان و مامای متقاضی و امتیاز بندی و ارائه الویت به معاونت بهداشتی .

7-پیگیری بکارگیری و پذیرش پزشک و مامای مورد نیاز جهت فعالیت در برنامه .

8- آموزش اولیه آشنایی با نظام شبکه و برنامه های جاری برای پزشکان و ماماهای جدید .

9- اجرای دستورالعمل و محاسبه وتنظیم قرارداد پزشکان و ماما ها در هر سال .

10- پیگیری تامین فضای کار پزشکان و تجهیزات مورد نیاز در مراکز بهداشتی و درمانی .

11- پیگیری و نظارت استقرار واحدهای مامایی در مراکز بهداشتی و درمانی .

12 - پیگیری تشکیل پرونده الکترونیک  در سطح مراکز بهداشتی و درمانی.

13- نظارت بر حسن اجرای بیتوته و کشیک پزشکان در مراکز بهداشتی و درمانی .

14- نظارت برنحوه فعالیت و رعایت مقررات درسطح مراکز بهداشتی و درمانی .  

15- تنظیم قرارداد داروخانه ها – آزمایشگاه و رادیولوژی و بیمارستانها در برنامه .

16- نظارت بر عملکرد داروخانه ها ، آزمایشگاه و رادیولوژی ها باهمکاری واحدهای ذیربط .

17- صدورگواهی کار پزشکان و ماماها و ارائه به مالی برای پرداخت حقوق ماهیانه .

18- برنامه ریزی و اجرای پایش عملکرد فصلی پزشکان در مراکز بهداشتی و درمانی .

19- جمع آوری و تنظیم نتایج پایش حاصله در عملکرد پزشکان و ماماها. 

20- اطلاع رسانی بموقع بخشنامه ها و دستورالعمل های پزشک خانواده به مراکز.

21- جمع آوری و ارائه آمار و اطلاعات عملکرد ماهیانه پزشک خانواده به معاونت بهداشتی .

22- راهنمایی و پیگیری مسائل و مشکلات پزشکان و پرسنل در زمینه برنامه .

23- راهنمایی و پاسخگویی به مردم و مراجعین در خصوص ارجاع و نحوه ارائه خدمات .

 24- پیگیری امور مربوط به ارجاعات سطح دو پزشکان خانواده و مسائل و مشکلات مرتبط .

 25- برنامه ریزی و نظارت بر رعایت حضور در شیفت عصر پزشکان خانواده .

26- پیگری اجرای برنامه ویزیت الکترونیک پزشکان خانواده در سطح مراکز .

27- پیگیری منابع مالی برنامه و حقوق و مزایای پزشکان خانواده .

28- اجرای بازدید های مشترک با بیمه  از سطح مراکز مجری برنامه پزشک خانواده .

29- اجرای بازدید های مشترک با  کارشناسان معاونت بهداشتی از سطح مراکز .

30- پیگیری تامین منابع و فراهم کردن مقدمات پرداخت کارانه پرسنل تیم سلامت .

31- پیگیری مشکلات پرسنلی در زمینه برنامه پزشک خانواده و... .

32-  مداخله و پیگیری ناهماهنگی پرسنلی  جهت اجرای بهتر امور درسطح مراکز .

33- پیگیری استقرار و ارایه خدمات پزشک خانواده شهری در سطح مراکز شهر.

آخرین بروز رسانی : 1400/05/28 09:59